0.8Ah - 16Ah 12V batteries

Product Brand Voltage Capacity Size (lxwxh)
pbq 0.8-12 pbq 12V 0,8Ah 96x25x62mm
Cellpower CP 0.8 - 12 Cellpower 12V 0,8Ah 96x25x62mm
pbq 1.2-12 VdS pbq 12V 1,2Ah 97x43x52/58mm
Cellpower CP 1.2 - 12 Cellpower 12V 1,2Ah 97x43x58mm
pbq 1.3-12 pbq 12V 1,3Ah 97x48x52/58mm
pbq 2.3-12C pbq 12V 2,3Ah 182x23x61mm
Cellpower CP 2.2 - 12 Cellpower 12V 2,2Ah 178x34x67mm
pbq 2.3-12 VdS pbq 12V 2,3Ah 178x35x61/67mm
Cellpower CP 2.3 - 12 C Cellpower 12V 2,3Ah 180x24x61mm
pbq 2.6-12 pbq 12V 2,6Ah 178x35x61/67mm
pbq 2.9-12 pbq 12V 2,9Ah 79x56x99/102mm
Cellpower CP 2.9 - 12 Cellpower 12V 2,9Ah 79x55x105mm
pbq 3.2-12 VdS pbq 12V 3,2Ah 134x67x61/67mm
Cellpower CP 3.2 - 12 VdS Cellpower 12V 3,2Ah 134x67x67mm
pbq 3.4-12 pbq 12V 3,4Ah 134x67x61/67mm
pbq 4-12 pbq 12V 4Ah 195x47x70/74mm
Cellpower CP 4.5 - 12 Cellpower 12V 4,5Ah 195x47x74mm
pbq LiFe 5-12 pbq 12V 5Ah 90x70x101mm
pbq 5.2-12 pbq 12V 5,2Ah 90x70x102/106mm
Cellpower CPH 5 - 12 Cellpower 12V 5Ah 90x70x107mm
Cellpower CPW 30 - 12 Cellpower 12V 5Ah 90x70x106mm
Cellpower CPH 6 - 12 Cellpower 12V 6Ah 151x51x99mm
pbq HR 6.5-12 pbq 12V 6,5Ah 151x52x94/99mm
pbq 7-12 VdS pbq 12V 7Ah 151x65x94/100mm
pbq 7-12 L VdS pbq 12V 7Ah 151x65x94/100mm
Cellpower CP 7 - 12 VdS Cellpower 12V 7Ah 151x65x98mm
Cellpower CP 7 - 12 L Cellpower 12V 7Ah 151x65x100mm
Cellpower CPW 35 - 12 Cellpower 12V 7Ah 151x65x98mm
Cellpower CPW 35 - 12 L Cellpower 12V 7Ah 151x65x98mm
pbq LiFe 7.5-12 pbq 12V 7,5Ah 151x65x94mm
Cellpower CPW 50 - 12 Cellpower 12V 8,5Ah 151x65x100mm
pbq HR 9-12 pbq 12V 9Ah 151x65x94/100mm
Cellpower CPL 9 - 12 L Cellpower 12V 9Ah 151x65x102mm
Cellpower CPC 9 - 12 Cellpower 12V 9Ah 151x65x100mm
pbq LiFe 10-12 pbq 12V 10Ah 151x65x94mm
pbq C 7-12 pbq 12V 7Ah 151x65x94/100mm
Cellpower CPC 10 - 12 Cellpower 12V 10Ah 151x65x111mm
pbq C 12-12 pbq 12V 12Ah 151x98x94/100mm
pbq 12-12 VdS pbq 12V 12Ah 151x98x95/101mm
pbq L 12-12 pbq 12V 12Ah 151x98x95/101mm
Cellpower CP 12 - 12 VdS Cellpower 12V 12Ah 151x98x101mm
Cellpower CPL 12 - 12 Cellpower 12V 12Ah 151x98x101mm
Cellpower CPC 12 - 12 Cellpower 12V 12Ah 151x98x101mm
pbq HR 15-12 pbq 12V 15Ah 151x98x94/98mm
pbq LiFe 15-12 pbq 12V 15Ah 151x98x95mm
Cellpower CPW 80 - 12 Cellpower 12V 13Ah 151x98x98mm